Digital Electronics And Digital Instruments (3340904) MCQs

MCQs of Number Systems

Showing 1 to 10 out of 20 Questions
1.
The binary number 11011 is equivalent to decimal number
બાઇનરી નંબર 11011 ને સમતુલ્ય ડેશીમલ નંબર શોધો.
(a) 19
(b) 12
(c) 27
(d) 21
Answer:

Option (c)

2.
A Binary number system has how many digits?
બાઈનરી સિસ્ટમમા કેટલા ડીજીટ હોય છે?
(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 10
Answer:

Option (c)

3.
The number of digits in octal system is__
ઓક્ટલ સિસ્ટમમા કેટલા ડીજીટ હોય છે?
(a) 8
(b) 7
(c) 9
(d) 10
Answer:

Option (a)

4.
Which number system has a base of 16?
કઈ નંબર સીસ્ટમ માં બેઇઝ 16 હોય છે?
(a) Decimal
ડેશિમલ
(b) Octal
ઓક્ટલ
(c) Hexadecimal
હેક્સાડેશિમલ
(d) None
આપેલ પૈકી એકપણ નહી
Answer:

Option (c)

5.
If a Hexadecimal number needs to convert to binary. For each hexadecimal digit, there will be how many bits?
જો હેક્સાડેશિમલ નંબરને બાઈનારીમાં ફેરવવામાં આવે તો,દરેક હેક્સાડેશિમલ નંબર માટે કેટલા બીટ જોઈએ?
(a) 1
(b) 2
(c) 4
(d) 8
Answer:

Option (c)

6.
The decimal equivalent of the octal number 6458 is
ઓક્ટલ નંબર 6458 માટે ડેશિમલ નંબર શું થશે?
(a) 45010
(b) 45110
(c) 42110
(d) 50110
Answer:

Option (c)

7.
The largest two-digit hexadecimal number is
બે ડીજીટની મોટામાં મોટી હેક્સાડેશિમલ સંખ્યા કઈ?
(a) FE
(b) FD
(c) EF
(d) FF
Answer:

Option (d)

8.
A Nibble is equal to ________ bit(s).
એક નીબલ બરાબર કેટલા બીટ થાય?
(a) 1
(b) 2
(c) 4
(d) 8
Answer:

Option (c)

9.
1 Kilobits are equal to___
1 Kilo bits=_______
(a) 1000 bits
(b) 1024 bits
(c) 1012 bits
(d) 1008 bits
Answer:

Option (b)

10.
Numbers are stored and transmitted inside a computer in___
કોમ્પ્યુટરમાં નંબરનો સંગ્રહ અને ટ્રાન્શમીશન કઈ રીતે થાય છે?
(a) Alphanumeric form
આલ્ફાન્યુમેરીક રીતે
(b) Binary form
બાઈનરી રીતે
(c) ASCII code form
ASCII કોડ રીતે
(d) Decimal form
ડેશિમલ રીતે
Answer:

Option (b)

Showing 1 to 10 out of 20 Questions